حمل دریایی

شرکت مرند نو یکی از شرکت های شاهسون کارگو میباشد که با در اختیار داشتن

2000 کانتینرهای king Wave خدمات زیر را داراست :  

 

• حمل محولات توسط کانتینرهای 20 فوت،40 فوت و 40 hc، فلت ،OP

•Bulk Shipment  محمولات فله

چارترینگ

سرویس روزانه از کلیه بنادر چین به بنادر عباس و بالعکس

سرویس هفتگی به بنادر افریقا

سرویس روزانه به بندر جبل علی

امکان تخلیه و بارگیری و ترانزیت و صدور اسناد در جبل علی

انبار با تجهیزات کامل تخلیه و بارگیری در منطقه آزاد جبل علی 

حمل مرکب از ایران به امریکا و اروپا از طریق جبل علی و بالعکس